พระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ประชาชนถวายสักการะ ในวาระวันคล้ายวันประสูติ - ข่าวสด 1
พระสังฆราช

พระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ประชาชนถวายสักการะ ในวาระวันคล้ายวันประสูติ

พระสังฆราช – วันที่ 25 มิ.ย. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะพระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ 25 มิ.ย. 2562

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ประชาชนถวายสักการะ ในวาระวันคล้ายวันประสูติ - ข่าวสด 4