ไทยเตรียมรับมือหมอกควันภาคใต้ ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย นี้ 1

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา  วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2562 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเกิดหมอกควันช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายนของทุกปี ที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งของภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง มีโอกาสเกิดไฟป่าขึ้นบริเวณเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย และการเกิดไฟในพื้นที่พรุ ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหมอกควันทั้งในประเทศและจากหมอกควันข้ามแดน

ทั้งนี้สถานการณ์หมอกควันภาคใต้ของไทยในปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ใน 4 จังหวัด คือ จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด ตรวจวัดได้ 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สอดคล้องกับจำนวนจุดความร้อนสะสมบริเวณเกาะสุมาตราและบอร์เนียวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และทิศทางลมที่พัดในทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้พัดพากลุ่มควันที่ปกคลุมที่บริเวณเกาะสุมาตรามาถึงตอนใต้ของประเทศไทย

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ปีนี้ ว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ ด้วยการซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูล แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันด้วยการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ให้คำแนะนำต่อประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ การประสานการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ

ทั้งนี้การแก้สถานการณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบผ่านแผนปฏิบัติการ 3 ขั้นได้แก่

  • ขั้นเตรียมการ
  • ขั้นรับมือ
  • ขั้นฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืน

รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ส่วนในระดับภูมิภาคในกลุ่มประเทศอาเซียนตอนใต้ คพ.เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประสานงานตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ปัญหา

ไทยเตรียมรับมือหมอกควันภาคใต้ ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย นี้ 2
รีบมาลองเว็บไซต์สล็อตแมชชีนPAY69 ที่ง่ายที่สุดในการสร้างรายได้กันเถอะ: PAY69 ลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อรับ 200