โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ต.ผดุง เครือแก้ว เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ข่าวสด 1
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ต.ผดุง เครือแก้ว เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ข่าวสด 2

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ต.ผดุง เครือแก้ว เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรี ผดุง เครือแก้ว นายทหารสัญญาบตัร สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และข้อ 4

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ต.ผดุง เครือแก้ว เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ข่าวสด 3

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก

และเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ทั้งนี้ ร้อยตรี ผดุง เครือแก้ว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ ร.ต.ผดุง เครือแก้ว เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ข่าวสด 6